Exotika
Taliansko
Poistenie

Všeobecné poistné podmienky Združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí a poskytovania pomoci ASSIST-CARD

„ASSIST-CARD CLASSIC“

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, týchto poistných podmienok a dojednania v poistnej zmluve.

Hlava I. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok I.

PREDMET POISTENIA

KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s., Bratislava (ďalej len poisťovňa), spoločnosť ASSIST-CARD ako jej zmluvný partner pre poskytovanie pomoci v zahraničí, v rámci združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí dojednáva v rozsahu a za podmienok, stanovených v týchto všeobecných poistných podmienkach (ďalej len VPP):

a) poistenie liečebných nákladov, b) úrazové poistenie, c) poistenie zodpovednosti za škodu, d) poistenie batožiny, e) poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spoločnosťou, f) komplexnú pomoc pri cestách v zahraničí, zabezpečovanú nepretržitou službou v centrálach

spoločnosti ASSIST-CARD.

Článok II.

VÝKLAD POJMOV

Poistený- poisteným je každý účastník zájazdu, alebo zahraničnej cesty, ktorý je uvedený ako poistený v uzavretej a platnej poistnej zmluve za podmienok danej poistnej zmluvy a týchto Všeobecných poistných podmienok.

Poistné krytie - poistným krytím rozumieme rozsah možných udalostí, na ktoré sa vzťahuje povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie za splnenia podmienok uvedených v príslušnej poistnej zmluve a v týchto všeobecných poistných podmienkach

Poistník- poistníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom a je povinná platiť poistné.

Zahraničie- zahraničím sa rozumie štát iný ako štát, ktorého je poistený štátnym príslušníkom, alebo v ktorom má poistený trvalý pobyt alebo v ktorom si platí zdravotné poistenie, okrem SR

 

Zájazd, akcia a jazykový pobyt- vopred ponúkaná kombinácia služieb cestovného ruchu v zahraničí.

Zmluva o obstaraní zájazdu- je zmluva uzavretá podľa § 741a a nasl. Občianskeho zákonníka 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Účastník zájazdu- účastníkom zájazdu je fyzická osoba, ktorá je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu ako účastník zájazdu menom a priezviskom prípadne ďalšími nevyhnutnými identifikačnými údajmi.

Spolucestujúci - spolucestujúcim je osoba, ktorá si kúpila zájazd s cieľom cestovať spoločne s poisteným, je uvedená menom a priezviskom, prípadne ďalšími nevyhnutnými identifikačnými údajmi na rovnakom doklade o poistení alebo zmluve o obstaraní zájazdu .

Nastúpenie na zájazd Pri doprave organizovanej cestovnou kanceláriou – príchod poisteného v deň určený cestovnou kanceláriou na spoločné zoradisko určené cestovnou kanceláriou Pri individuálnej doprave-vycestovanie priamou cestou z miesta bydliska poisteného do miesta konania zájazdu podľa ponukového katalógu cestovnej kancelárie alebo jemu na roveň postaveného ponukového listu, ak bolo za toto obdobie zaplatené poistné

Blízka osoba – blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel/ka, druh/družka (za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti), rodičia a súrodenci manžela/manželky alebo druha/družky (za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti).

Krádež - krádežou sa rozumie zánik možnosti poisteného hmotne disponovať s poistenou vecou alebo jej časťou v dôsledku prekonania prekážok, ktoré poistenú vec zabezpečujú, okrem vreckových krádeží.

Lúpež - lúpežou sa rozumie použitie násilia alebo hrozby bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci.

Neposkytnutá pomoc – neposkytnutou pomocou rozumieme trestný čin podľa § 177 a § 178 Trestného zákona 300/2005 Z.z.

Návyková látka - návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie

Omamné a psychotropné látky umožňujú vznik nebezpečenstva chorobného návyku alebo psychických zmien ovplyvňujúcich správanie jednotlivca, ktoré je pre spoločnosť v mnohých prípadoch nebezpečné

Batožina- batožinou sa rozumejú poistené veci osobnej potreby a poistené veci, ktoré súvisia s činnosťami vykonávanými počas zahraničnej cesty (t.j. najmä knihy, športové náradie a vybavenie, campingové potreby, fotoaparát, videokamera, kufor alebo iný ochranný obal na veci osobnej potreby)

Poškodenie - poškodením rozumieme takú zmenu stavu veci, ktorú je objektívne možné odstrániť opravou a je možné ďalej používať danú vec na jej pôvodne stanovený účel.

 

Zničenie - zničením veci rozumieme takú zmenu stavu veci, ktorú objektívne nemožno odstrániť opravou a preto nie je možné túto vec ďalej používať na jej pôvodne stanovený účel

Strata veci - stratou veci sa rozumie stav, keď poistený nezávisle od svojej vôle stratil možnosť s danou vecou disponovať (zahŕňa aj prípady lúpeže alebo krádeže podľa týchto všeob. poistných podmienok)

Veci osobnej potreby - vecami osobnej potreby sa rozumejú poistené veci, ktorých vlastníkom je poistený a ktoré sa obvykle berú so sebou na cestu a pobyt (t.j. najmä oblečenie, obuv, toaletné potreby, okuliare, lieky).

Vec pod dozorom - rozumieme poistenú vec, pri ktorej je nepretržite prítomný poistený alebo ním poverená osoba (staršia ako 15 rokov) a majú poistené veci pod dohľadom v zornom uhle.

Hrubá nedbanlivosť – hrubou nedbanlivosťou sa rozumie neobyčajné alebo zvlášť závažné porušenie nutnej opatrnosti, prípadne starostlivosti, ktorá vyplýva z výkonu objednanej činnosti alebo priamo zo zákona a ktoré v sebe zahŕňa vedomú nedbanlivosť.

Chronická choroba – chronickou chorobou je choroba už existujúca v čase uzatvárania poistenia, ktorá počas predchádzajúcich 6 mesiacov vyžadovala lekárske ošetrenia

Náhle ochorenie- neočakávané ochorenie, ktorého vznik sa nedal predpokladať na základe predošlého zdravotného stavu poisteného, nevyplývalo zo známej poruchy zdravia, ktorú poistený mal už pred vstupom do poistenia

Úraz – úrazom sa rozumie neočakávané a náhle dočasné pôsobenie vonkajších síl alebo vplyvov vlastnej telesnej sily, neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov, imunotoxických látok), ktoré spôsobilo poistenému nedobrovoľné telesné poškodenie alebo smrť.

Okamžite - pod týmto časovým určením rozumieme časový úsek 24 hodín.

Článok III.

UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY

1. Poistenie sa vzťahuje na osobu uvedenú v poistnej zmluve.

Poistné krytie sa uzatvára pre občanov SR. Poistenie je tiež možné uzatvoriť pre občana iného štátu, ktorý sa zdržuje na území SR legálne a ktorý je riadnym účastníkom zájazdu, ak destinácia zájazdu nie je krajina, ktorej je štátnym príslušníkom, krajina jeho trvalého pobytu alebo krajina v ktorej si platí zdravotné poistenie .

2. Poistenie môže dojednať aj právnická osoba, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, v prospech inej osoby.

3. Poistenie neplatí pre zahraničné cesty za účelom vykonávania fyzickej (manuálnej) práce, ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené poistné.

4. Poistnú zmluvu možno uzatvoriť maximálne na 365 dní, minimálne poistné je výška poistného

na 3 dni podľa sadzobníka.

5. Pri neskoršom nečakanom návrate ako bolo pôvodne dohodnuté, môže poistiteľ dobu poistného krytia na žiadosť poistníka alebo poisteného predĺžiť, pokiaľ pobyt v zahraničí bezprostredne časovo nadväzuje na dobu pôvodného poistného krytia, ak je žiadosť poisťovni doručená najneskôr 1 deň pred koncom doby pôvodného poistného krytia a iba v prípade ak ešte nenastala poistná udalosť.

6. Osoba, ktorá dovŕši vek 70 rokov do začiatku platnosti poistnej zmluvy môže uzatvoriť poistnú zmluvu, v ktorej dohodne dobu trvania poistného krytia max. na 90 dní, poistné krytie končí 24.00 hod 90. dňa poistenia.

7. Poistné, určené na základe uzavretej poistnej zmluvy, musí byť poisťovni preukázateľne uhradené ešte pred začiatkom účinnosti poistnej zmluvy. V prípade, že účinnosť zmluvy nastáva v súlade s ustanovením čl. IV bod 1 týchto VPP už okamihom jej uzavretia, musí byť úhrada poistného vykonaná najneskôr do 1 hod od okamihu uzavretia poistnej zmluvy.

8. Ak je poistné zaplatené alebo poukázané k úhrade až po dni jej účinnosti, alebo po prekročení limitu na úhradu uvedeného v bode 7 tohto článku, nevzniká právo na plnenie zo zmluvy. V takom prípade osoba, ktorá dojednala poistenie, obdrží zaplatené poistné späť.

9. Poistná zmluva musí byť riadne, pravdivo a správne vyplnená a musí obsahovať jednoznačné a úplné údaje.

Článok IV.

ZAČIATOK A KONIEC POISTENIA

1. Poistenie začína 00:00 hod. nasledujúceho dňa po uzavretí poistnej zmluvy alebo 00:00 hod neskoršieho dňa dojednaného v poistnej zmluve, ak sa nedohodlo, že začína už od času jej uzavretia, v takomto prípade musí byť uvedená hodina podpisu zmluvy.

2. Poistenie končí 24:00 hod posledného dňa platnosti poistnej zmluvy.

3. Ak nastane poistná udalosť pred začiatkom poistenia, nevzniká nárok na plnenie.

4. V prípade uzavretia poistnej zmluvy inou osobou ako poisteným, ako aj v prípade dojednania telefonicky/internetom je poistený povinný na požiadanie poisťovateľa vierohodne preukázať, že v čase dojednávania poistenia sa nachádzal na území SR. Ak sa toto nedá dokázať poistenie platí od 7. dňa po dni uzavretia poistnej zmluvy.

Článok V.

PLATENIE POISTNÉHO

Poistné stanovené podľa sadzobníka poisťovne sa uhradí za celú poistnú dobu naraz.

Článok VI.

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ

1. Poistné krytie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté vo všetkých štátoch sveta s výnimkou územia Slovenskej republiky.

2. Spoločnosť ASSIST-CARD poskytuje pomoc:

a) pri cestách do štátov Európy:

Alžírsko, Andorra, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Maroko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Slovinsko, Srbsko+Čierna Hora, St. Maarten, Škótsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia.

b) pri cestách do štátov sveta:

Argentína, Aruba, Austrália, Bolívia, Bonaire, Brazília, Costa Rica, Curacao, Chile, Čína, Dominikánska republika, Ekvádor, Filipíny, Guatemala, Honduras, Hongkong, India Indonézia, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Kanada, Keňa, Kolumbia, Kuba, Lesotho, Libanon, Malajzia, Maledivy, Mauritius, Mexiko, Nikaragua, Nový Zéland, Panama, Paraguaj, Peru, Salvador, Saudská Arábia, Singapur, Sri Lanka, Sýria, Tahity, Thajsko, USA, Uruguaj, Venezuela, Vietnam.

3. Vo všetkých ostatných štátoch sveta, ktoré nie sú uvedené v bode 2 tohto článku, platí za podmienok a v rozsahu podľa týchto VPP poistné krytie bez využívania asistenčných služieb ASSIST-CARD.

Hlava II. POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV V ZAHRANIČÍ

Článok I.

PREDMET POISTENIA A POSKYTNUTÁ POMOC

1. Poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady, ktoré vzniknú v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu poisteného v zahraničí. Náhle ochorenie alebo úraz je také, pri ktorom nevykonanie okamžitého lekárskeho ošetrenia ohrozuje život poisteného, jeho telesnú integritu, môže spôsobiť vážne následky na zdraví poisteného alebo jeho telesnej integrite, prípadne príznaky choroby poisteného (porucha vedomia, strata vedomia, krvácanie, náhle ochorenie nákazou, úraz a pod.) vyžadujú okamžitú zdravotnú pomoc.

2. Poskytnutie pomoci v prípade poistnej udalosti zabezpečuje nepretržite telefónna služba v centrálach ASSIST-CARD. Telefónne čísla sú uvedené v poistnej zmluve a na karte ASSIST- CARD, ktorá je súčasťou poistnej zmluvy.

3. ASSIST-CARD ako zmluvný partner poisťovne na základe telefonického oznámenia poisteného poskytne tieto služby:

a) na uvedenú adresu, kde sa poistený nachádza, v najkratšom možnom čase pošle odborného lekára, alebo oznámi poistenému jeho meno a adresu zdravotníckeho zariadenia, kde mu bude poskytnutá lekárska starostlivosť,

b) v prípade potreby zabezpečí ďalšiu lekársku starostlivosť pre poisteného,

c) v prípade nemobilnosti poisteného zabezpečí prevoz poisteného sanitkou, taxíkom, prípadne iným vhodným dopravným prostriedkom do nemocnice,

d) v prípade nevyhnutného pobytu poisteného v nemocnici bude v nepretržitom kontakte s ošetrujúcim lekárom, nemocnicou, aby mohol telefonicky priebežne informovať blízku osobu poisteného o jeho zdravotnom stave a ak zdravotný stav poisteného dovolí, zabezpečí so sprievodom lekára alebo ošetrovateľa jeho prepravu do Slovenskej republiky (ďalej len SR) alebo preplatí náklady prevozu do krajiny trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti poisteného na základe predloženej faktúry za prevoz ale maximálne do výšky 5.000,- EUR, ako aj umiestnenie vo vhodnom nemocničnom zariadení. Čas a spôsob prepravy bude zabezpečený po predchádzajúcej konzultácii s ošetrujúcim lekárom, po odsúhlasení s nemocničným zariadením a poisťovňou.

Článok II.

VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

 

Poistné krytie pre jednu poistnú udalosť je obmedzené maximálnou výškou 80 000 EUR.

Článok III.

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

1. Ak je to z hľadiska akútneho zdravotného stavu vzniknutého na základe náhleho ochorenia alebo úrazu potrebné, poisťovňa poskytne plnenie za:

a) lekárske vyšetrenie,

b) lekárske ošetrenie,

c) hospitalizáciu poisteného v jedno- alebo dvojposteľovej nemocničnej izbe, pričom poisťovňa si vyhradzuje právo, že náklady za pobyt v nemocnici hradí iba do doby, keď bude poistený schopný prevozu na územie SR alebo na miesto jeho trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti,

d) nutnú operáciu,

e) lieky kúpené na lekársky predpis,

f) zubné ošetrenie pri náhlych stavoch na zmiernenie bolestí, maximálne však dva zuby (ak nie je príčinou úraz) do limitu 150 EUR pre jeden zub,

g) lekárom predpísané náhradné okuliare pri úraze do limitu 150 EUR,

h) zapožičanie umelých končatín, barlí, invalidných vozíkov a iných zdravotníckych prístrojov a pomôcok na lekársky predpis,

i) ošetrenie pri komplikáciách v ťarchavosti, ktoré vzniknú pred ukončením 24. týždňa tehotenstva vrátane pôrodu,

j) náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do najbližšej nemocnice (pri neschopnosti chodiť a pod.) od miesta vzniku akútneho zdravotného stavu,

k) náklady za prepravu na územie SR alebo na miesto jeho trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti, ak poistený nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť predpokladaný dopravný prostriedok, pričom si poisťovňa alebo zmluvný partner vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe dopravy so súhlasom ošetrujúceho lekára poisteného,

l) náklady na prepravu telesných pozostatkov v prípade úmrtia poisteného podľa ustanovenia článku VI bodu 4 tejto Hlavy.

m) liečebné náklady vzniknuté na základe teroristického útoku do výšky 40.000 EUR, ak miesto konania zájazdu alebo miesto, ktorým mal poistený prechádzať (ak nie je možné použiť náhradnú bezpečnú trasu) v čase uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu nebolo oficiálne vyhlásené Ministerstvom zahraničných vecí SR za nebezpečné z dôvodu terorizmu a z uvedených dôvodov neexistovalo odporúčanie do konkrétneho miesta konania zájazdu nevycestovať.

2. Poisťovňa poskytne plnenie vo výške nákladov podľa tarify v mieste ich vzniku.

3. Poistený prehlasuje, že zbavuje vyšetrujúceho alebo ošetrujúceho lekára v zahraničí i v SR povinnosti dodržať lekárske tajomstvo voči poisťovni, prípadne jej zmluvnému partnerovi.

Článok IV.

VÝLUKY Z POISTENIA LIEČEBNÝCH NÁKLADOV

1. Poisťovňa neposkytne plnenie za:

a) každý úkon, ktorý nie je potrebný na zistenie diagnózy alebo ošetrenia,

b) akékoľvek ošetrenie, ktoré je pokračovaním už existujúceho stavu pred poistením a v čase uzavretia poistnej zmluvy bolo predvídateľné, alebo s veľkou pravdepodobnosťou v čase trvania poistenia nevyhnutné,

c) lieky na choroby známe už pred vycestovaním,

d) prepravu na územie SR alebo v prípade cudzieho štátneho príslušníka na miesto jeho trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti bez predchádzajúceho odsúhlasenia s poisťovňou, resp. zmluvným partnerom,

e) psychiatrické ošetrenie,

f) fyzikoterapiu, akupunktúru,

g) lekárske ošetrenie v dôsledku požitia alkoholu alebo návykovej látky, ktorá nebola vydaná na lekársky predpis,

h) očkovanie nesúvisiace s nevyhnutným ošetrením alebo nevyhnutným liečením,

i) plombovanie viac ako dvoch zubov, zubnú korunku, mostík, náhradu zubov, odstránenie zubného kameňa, ošetrenie koreňa zuba, paradentózy,

j) bežné alebo kontrolné vyšetrenia,

k) kontaktnú šošovku,

l) následnú liečbu,

m) preventívnu kontrolu a vyšetrenie,

n) náklady, ktoré boli neúčelne vynaložené alebo presahujú priemer v štáte, kde vznikla poistná udalosť,

o) zvýšené náklady, ktoré boli spôsobené tým, že poistený nesúhlasil s prevozom, a pritom jeho zdravotný stav to umožňoval.

2. Z poistného krytia sú vylúčené náklady na liečenie choroby alebo úrazu, ktoré vznikli v súvislosti s:

a) priamo alebo nepriamo vojnou (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vyhlásená), inváziou, akciami zahraničných nepriateľov, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou, povstaním, vojenskou mocou, sabotážou a štrajkami či nepokojmi, účasťou na nepokojoch, povstaniach, štrajkoch

b) tým, že si poistený úraz, chorobu alebo smrť sám úmyselne spôsobil, alebo k nemu došlo pri páchaní alebo pokuse o trestný čin, alebo v dôsledku úmyselného požitia alkoholu, drog, liekov (bez lekárskeho predpisu) a návykových látok,

c) úrazom vzniknutým pri vykonávaní zimných športov, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené poistné

d) vykonávaním profesionálnej i amatérskej športovej činnosti, pri súťažiach, ako aj pri príprave na ne, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené poistné

e) náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov, najmä motorováho športu, speleológie, horolezectva, potápania (hlbšie ako 40m), športového lietania, zoskoku a letu s padákom, paraglidingu, letu na rogalách, bungee jumpingu, alpinizmu, bojových športov, skokov na lyžiach, skialpinizmu, jazdy na vodnom skútri, raftingu, jachtingu, športovej streľbe, turistiky vykonávanej po ľadovcoch a pri turistike vykonávanej po značených aj neznačených cestách, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, rebríky), jazdy na športových boboch, športových saniach, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené poistné

f) neoprávneným vedením motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku, vedením motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku bez príslušného oprávnenia, alebo pod vplyvom alkoholu, drog, liekov (spôsobilých negatívne vplývať na schopnosť vodiča viesť motorové vozidlo) alebo návykových látok

g) prenosnými pohlavnými chorobami, chorobami zo straty imunity (AIDS), ak bol poistený diagnostikovaný ako nositeľ vírusu HIV,

h) odstraňovaním kozmetických nedostatkov a telesných anomálií, dezinfekcie, lekárskych posudkov a atestov pre ošetrujúci personál,

i) následkami nepodrobenia sa povinnému očkovaniu pri cestách do zahraničia,

j) pobytom v kúpeľoch, v sanatóriách, v liečebných ozdravovniach a podobných zariadeniach za účelom liečebných a rehabilitačných procedúr,

k) psychoanalytickou a psychoterapeutickou starostlivosťou,

l) samovraždou poisteného alebo pokusom o ňu.

Článok V.

HLÁSENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ

1. Poistený je povinný pod sankciou, uvedenou v bode 4 tohto článku, hlásiť každú poistnú udalosť na dispečing ASSIST-CARDu, a to pred podstúpením akéhokoľvek lekárskeho zákroku v súvislosti s touto poistnou udalosťou, každopádne však najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k poistnej udalosti došlo. V prípadoch, kedy vzhľadom na zdravotný stav poisteného z objektívnych dôvodov takýto postup nie je možný (bezvedomie, ťažký poúrazový stav, šok, neschopnosť komunikovať a pod.), neuplatní sa ustanovenie predchádzajúcej vety na poisteného, (tieto skutočnosti je však poistený povinný preukázať, v opačnom prípade poisťovňa plní podľa bodu 4 tohto článku), ale v prípade, ak má poistený spolucestujúceho alebo spolucestujúcu blízku osobu vzťahujú sa ustanovenia predchádzajúcej vety na tieto osoby.

2. Ak bola poistenému poskytnutá pomoc zmluvným partnerom ASSIST-CARD, potom ošetrujúce zdravotnícke zariadenie alebo lekár zašle účty za vykonanú lekársku starostlivosť a kópiu poistnej zmluvy priamo poisťovni.

3. Ak poistený po odsúhlasení s poisťovňou zaplatil náklady na ošetrenie v hotovosti, potom poisťovňa po predložení originálov účtov, dokladov, faktúr a kópie poistnej zmluvy uhradí poistenému vynaložené náklady v mene euro. Prepočet inej meny na menu euro sa vykoná podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky platného v deň vzniku poistnej udalosti. V prípade, že poisteným je cudzí štátny príslušník, môže požiadať o poukázanie poistného plnenia na účet vedený v zahraničí. V takomto prípade je poistený povinný uviesť potrebné identifikátory na pripísanie plnenia na jeho bankový účet, v opačnom prípade poisťovňa nie je povinná plniť týmto spôsobom.

4. Ak poistený neodsúhlasil poskytnutie lekárskej pomoci s poisťovňou alebo s ASSIST-CARD, potom poisťovňa hradí náklady len do výšky 150 EUR.

5. K likvidácii poistnej udalosti je potrebné predložiť najmä tieto doklady:

V prípade choroby:

a) lekársku dokumentáciu potvrdzujúcu nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia,

b) originálne doklady, účty o lekárskej starostlivosti a o kúpe liekov.

V prípade úrazu:

a) zahraničnú lekársku dokumentáciu,

b) zápisnicu alebo potvrdenie objasňujúce okolnosti a vznik úrazu,

c) ak zájazd organizovala cestovná kancelária, potom zápisnicu o okolnostiach vzniku poistnej udalosti, potvrdenú delegátom (sprievodcom) CK.

V oboch prípadoch:

a) 1 kópiu poistnej zmluvy,

b) vyplnené tlačivo Oznámenie poistnej udalosti.

6. Poisťovňa je každopádne oprávnená požadovať na účely likvidácie poistnej udalosti kompletnú zdravotnú dokumentáciu poisteného;

v prípade, že si poistený túto povinnosť nesplní, nedostane sa poisťovňa do omeškania so šetrením poistnej udalosti podľa ustanovení § 797 Občianskeho zákonníka a nie je povinná poskytnúť poistenému primeraný preddavok.

 

Článok VI.

OSTATNÁ POSKYTNUTÁ POMOC

Ak má poistený právo na poistné plnenie z dôvodu udalosti podľa Čl. I. tejto Hlavy, zmluvný partner ASSIST-CARD alebo poisťovňa poskytne podľa potreby tieto služby a pomoc:

1. NÁVŠTEVA CHORÉHO

V prípade, že zdravotný stav poisteného je natoľko vážny, že vyžaduje liečebný pobyt v nemocnici s trvaním liečby viac ako 10 dní, pričom nie je možná jeho preprava do SR alebo do krajiny trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti poisteného, potom poisťovňa uhradí pre jednu osobu, jeho návštevu maximálne do výšky. Náklady na cestu tam a späť (pohonné hmoty použitého motorového vozidla, cestovné lístky, letenka v turistickej triede), ako aj ubytovanie max. na 4 noci do výšky 50 EUR / noc budú po predložení účtov poisťovňou uhradené. Ak poisťovňa nedala písomný súhlas na návštevu poisteného, náklady na takto vykonanú cestu nehradí.

2. PREDĹŽENIE POBYTU

Ak po nemocničnom pobyte poistený nemôže absolvovať cestu do SR alebo do krajiny trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti poisteného (v lekársky odôvodnených prípadoch, prekážky pri doprave a pod.), poisťovňa zabezpečí pre poisteného ubytovanie max. na 4 noci a uhradí hotelové náklady do výšky 50 EUR/noc. Tieto uhradí i pre jedného rodinného príslušníka, ktorý zabezpečuje doprovod poisteného do SR alebo do krajiny trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti poisteného . 3. PREPRAVA DIEŤAŤA

Pokiaľ v dôsledku náhlej choroby a úrazu, prípadne smrti poisteného zostalo dieťa do 15 rokov bez dozoru v zahraničí, poisťovňa hradí pre jednu príbuznú osobu, a ktorá sprevádza dieťa do SR alebo do krajiny trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti poisteného na základe predloženej faktúry za prevoz ale maximálne do výšky 5 000 EUR, cestu tam a späť. Ak takejto osoby niet, zmluvný partner alebo poisťovňa zabezpečí bezpečnú dopravu dieťaťa domov a uhradí cestovné náklady s tým spojené. 4. PREPRAVA TELESNÝCH POZOSTATKOV

V prípade úmrtia poisteného v zahraničí poisťovňa zabezpečí prepravu jeho telesných pozostatkov na územie SR a hradí náklady s tým spojené, alebo preplatí náklady prevozu do krajiny trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti poisteného na základe predloženej faktúry za prevoz ale maximálne do výšky 5 000 EUR. V záujme urýchleného prevozu telesných pozostatkov zosnulého je potrebné, aby najbližší príbuzní (manžel/manželka, druh/družka, dieťa, rodič, starý rodič, súrodenec) v najkratšom čase predložili poisťovni najmä tieto doklady:

a) rodný list,

b) kópia poistnej zmluvy

c) sobášny list, prípadne úmrtný list manžela/manželky,

d) potvrdenie pohrebného ústavu o zrealizovaní následného pohrebu,

e) úmrtný list,

f) lekárske osvedčenie o príčine smrti zosnulého,

g) v prípade nehody dokumenty potrebné na upresnenie bližšej príčiny smrti. Poisťovňa bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu nehradí náklady spojené s prepravou telesných pozostatkov poisteného.

5. PREDČASNÝ NÁVRAT

V prípade úmrtia alebo náhleho ohrozenia života najbližšieho príbuzného poisteného (manžel/manželka, druh/družka, dieťa, rodič, starý rodič, súrodenec), pričom táto udalosť nastane počas pobytu poisteného v zahraničí, na požiadanie poisteného, zmluvný partner alebo poisťovňa zorganizuje jeho návrat do SR a uhradí vynaložené cestovné náklady alebo preplatí náklady prevozu do krajiny trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti poisteného na základe predloženej faktúry za prevoz ale maximálne do výšky 5 000 EUR. Podmienkou plnenia je, aby poistná zmluva bola ešte v čase oznámenia udalosti v účinnosti minimálne 3 dni.

6. INFORMÁCIA

V prípade náhlej choroby alebo úrazu poisteného ASSIST-CARD poskytne informácie o jeho zdravotnom stave a postupe jeho liečby v zahraničí osobe, ktorú určil poistený.

7. ZASTÚPENIE PRI SLUŽOBNEJ CESTE

Ak poistený počas zahraničného pobytu pre neodkladnú hospitalizáciu nie je schopný dokončiť cieľ služobnej cesty, môže jeho vysielajúca organizácia poveriť iného pracovníka na jeho zastúpenie. V takom prípade poisťovňa uhradí pre zastupujúceho pracovníka nevyhnutné cestovné náklady spojené s vycestovaním.

8. ÚHRADA TELEFÓNNYCH VÝDAVKOV

Ak poistený počas zahraničnej cesty je v urgentnom nemocničnom ošetrení dlhšie ako 48 hodín, poisťovňa mu uhradí telefónne výdavky za telefónne hovory z príslušnej nemocnice s najbližšími príbuznými (manžel/manželka, druh/družka, dieťa, rodič, starý rodič, súrodene

c) na základe predložených dokladov nasledovne:

a) v rámci Európy do výšky 25 EUR,

b) mimo Európy do výšky 50 EUR.

Článok VII.

LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ

1. Ak poistený dodrží pokyny poisťovne na hlásenie poistnej udalosti, poisťovňa hradí náklady až do výšky dojednanej poistnej sumy priamo do zahraničia. V takomto prípade je poistený povinný do 5 pracovných dní po návrate na územie štátu svojho trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti predložiť poisťovni 1 kópiu poistnej zmluvy.

2. Ak poistený zaplatil náklady na ošetrenie v zahraničí v hotovosti a čerpanie bolo odsúhlasené poisťovňou, je povinný do 14 pracovných dní po návrate na územie štátu svojho trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti predložiť originálne doklady a účty poisťovni. Poisťovňa na ich základe preplatí vynaložené náklady, maximálne však do výšky dojednanej poistnej sumy, a to v mene euro. Prepočet inej meny na menu euro sa vykoná podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky platného v deň vzniku poistnej udalosti. V prípade, že poisteným je cudzí štátny príslušník môže požiadať o poukázanie plnenia na účet vedený v zahraničí. V takomto prípade je poistený povinný uviesť potrebné identifikátory na pripísanie plnenia na jeho bankový účet, v opačnom prípade poisťovňa nie je povinná plniť týmto spôsobom.

3. V prípade nepredloženia lekárskej správy, policajnej relácie alebo originálov dokladov o zaplatení liečebných nákladov požadovaných v článku V. bod 5 tejto Hlavy nevzniká právo na vyplatenie poistného plnenia. 4. V prípade nedodržania povinností uvedených v článku V. bod 5 tejto Hlavy, poisťovňa je

oprávnená poistné plnenie primerane znížiť:

a) 10% za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti

b) 50% za súčasné nedodržanie troch a viac povinností 5. V prípade nedodržania povinností uvedených v bodoch 1 a 2 tohto článku, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť o 25% z poistného plnenia.

Hlava III.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Článok I.

PREDMET POISTENIA

1. Pri poistení zodpovednosti za škodu v zahraničí má poistený právo, aby poisťovňa za neho uhradila v rozsahu a vo výške podľa príslušných právnych predpisov, voči nemu uplatnené a preukázané nároky na náhradu skutočnej škody, spôsobenej poisteným v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom k inej osobe:

a) na zdraví alebo usmrtením

b) poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia, ak sa nedohodlo inak.

2. V prípade škody na veci, ktorú poistený užíva v súlade s platným právnym stavom mu bude poistné plnenie znížené o dohodnutú spoluúčasť vo výške 5%, minimálne 50 EUR.

Článok II.

VÝLUKY Z POISTENIA

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:

a) neoprávneným vedením motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku, vedením motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku bez príslušného oprávnenia, alebo pod vplyvom alkoholu, drog, liekov (spôsobilých negatívne vplývať na schopnosť vodiča viesť motorové vozidlo) alebo návykových látok

b) úmyselným trestným činom alebo pokusom o trestný čin, hrubou nedbanlivosťou, trestným činom neposkytnutia pomoci,

c) uložením finančnej pokuty,

d) úmyselne alebo pri prevzatí zodpovednosti nad rámec stanovený právnymi predpismi, alebo neplnením si povinnosti odvrátiť škodu a zabrániť zväčšovaniu vzniknutej škody,

e) prevádzkou dopravných prostriedkov, pokiaľ sa na ňu vzťahuje povinné zmluvné poistenie,

f) pri plnení pracovných úloh v pracovno-právnych vzťahoch alebo v priamej príčinnej súvislosti s nimi, pokiaľ v poistnej zmluve nie je stanovené inak,

g) neoprávneným manipulovaním s horľavými alebo výbušnými materiálmi,

h) priamo alebo nepriamo vojnou (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vyhlásená), inváziou, akciami zahraničných nepriateľov, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou, povstaním, vojenskou mocou, konfiškáciou, znárodnením, zabavením alebo zničením či poškodením majetku vládou, štátnymi alebo miestnymi orgánmi, alebo na základe ich nariadení, terorizmom, sabotážou a štrajkami.

2. Poisťovňa nenahradí škodu, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti.

3. Poisťovňa taktiež nenahradí škodu:

a) na hnuteľnej veci, ktorá síce nie je vo vlastníctve poisteného, ale poistený ju má vypožičanú, alebo ju užíva z iného dôvodu, alebo ju má u seba,

b) na nehnuteľnosti a jej príslušenstve, ktorú poistený užíva protiprávne,

c) súdneho sporu, ktorého prejednanie môže byť uskutočnené na území SR.

Článok III. 

POISTNÁ UDALOSŤ

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú inému v zahraničí v súvislosti s konaním poisteného, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania.

Článok IV.

POISTNÁ SUMA PRI ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. Poistná suma, ktorá je hornou hranicou poistného plnenia pri zodpovednosti za škodu je na veci 33 193,92 EUR a na zdraví 99 581,76 EUR za jednu a všetky škody počas trvania poistenia.

2. Ak dôjde súčasne k viacerým poškodeniam, ktoré majú tú istú príčinu, považujú sa za jednu poistnú udalosť.

Článok V.

POVINNOSTI POISTENÉHO

1. Poistený je povinný neodkladne oznámiť poistnú udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom k vzniku práva na poistné plnenie, spoločnosti ASSIST-CARD na telefónnych číslach jej centrál, ktoré sú uvedené na karte a v poistnej zmluve alebo oznámiť udalosť poisťovni. Následne je povinný najneskôr do 30 dní po návrate do SR, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 30 dní od návratu na miesto trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti, písomne oznámiť poistnú udalosť poisťovni pre potreby likvidácie.

2. Poistený je ďalej povinný:

a) vynakladať všetko úsilie a využiť všetky prostriedky a možnosti na predchádzanie škodám,

b) v prípade, že došlo k udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, urobiť všetky potrebné opatrenia, aby bola škoda čo najmenšia,

c) spolupracovať s poisťovňou pri zisťovaní príčin a rozsahu poistnej udalosti,

d) poskytnúť všetky pravdivé, správne a úplné informácie o príčinách vzniku škody a predložiť poisťovni požadované písomnosti (najmä listy, žaloby, predvolania, rozhodnutia, uznesenia, komerčný zápis o škode s poškodeným), nevyhnutné na likvidáciu,

e) oznámiť okamžite prokurátorovi alebo orgánom polície poistnú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z páchania trestného činu alebo z pokusu oň, ak bola spôsobená škoda väčšia ako 100 EUR,

f) oznámiť okamžite poisťovni, že v súvislosti so vzniknutou škodou sa začalo trestné konanie proti poistenému a informovať ju o výsledkoch tohto konania,

g) písomne bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že poškodený proti poistenému uplatnil právo na náhradu škody, ktorú má nahradiť poisťovňa a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške, a ku skutočnosti, či ním bola škoda zavinená

h) písomne bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že poškodený uplatňuje nárok na náhradu škody na súde alebo na inom príslušnom orgáne,

i) v konaní o náhrade škody, ktorú má poisťovňa nahradiť, postupovať v súlade s pokynmi poisťovne, najmä sa s ňou dohodnúť o tom, kto ho bude zastupovať. Ak poistený bez písomného súhlasu poisťovne nevznesie námietku premlčania, alebo ak sa zaviaže bez tohto súhlasu uhradiť premlčanú pohľadávku, poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie,

j) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou pod sankciou v zmysle § 799 Obč. zákonníka.

Článok VI.

POISTNÉ PLNENIE

1. Poistné plnenie pre zodpovednosť za škodu nesmie presiahnuť sumu dohodnutú v poistnej zmluve (poistná suma).

2. Ak je suma vypočítaná ako náhrada škody vyššia než suma, ktorá sa v zmluve dohodla ako najvyššie poistné plnenie, je poisťovňa povinná plniť len poistnú sumu.

3. Za škodu spôsobenú na klenotách a iných cennostiach, na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty (obrazy, sochy, zbierky známok a pod.) je poistné plnenie obmedzené sumou 165,97 EUR za jednu vec alebo zbierku a za škodu na peniazoch na sumu 66,39 EUR. Ak však ide o plnenie z poistenia, v ktorom sa dohodla poistná suma za škody na veciach, nesmie poistné plnenie podľa tohto ustanovenia spolu s poistným plnením za škody na iných veciach presiahnuť dohodnutú poistnú sumu.

4. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť poškodenému priamo, má právo, aby mu poisťovňa vydala majetkový prospech avšak maximálne do výšky, ktorú poistený uhradil poškodenému, ktorý takto získala, avšak len v rozsahu, v akom by bola poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie v zmysle týchto poistných podmienok.

Článok VII.

PRÁVO POSTIHU

1. Poisťovňa má voči poistenému právo na náhradu súm, ktoré zaplatila za poisteného, ak poistený spôsobil škodu následkom požitia alkoholu alebo návykovej látky. Náhrada sa znižuje primerane k výške škody, okolnostiam, za ktorých došlo ku škode. Toto ustanovenie platí aj pre prípady, ak sa poistený pred príslušnými orgánmi odmietne podrobiť skúške na prítomnosť týchto látok vo svojom organizme. Takéto konanie je považované za hrubé porušenie zmluvných povinností a poisťovňa postupuje podľa bodu 2 tohto článku.

2. Ak poistený poruší niektorú z povinnosti uvedených v Čl. V. tejto Hlavy, je poisťovňa oprávnená požadovať od poisteného náhradu až do výšky 50 % vyplatenej náhrady škody.

3. Ak poistený spôsobí porušením niektorej z povinností uvedených v Čl. V. tejto Hlavy, alebo v iných ustanoveniach týchto VPP, z ktorých vyplývajú pre poisteného povinnosti, zvýšenie nákladov poisťovne na vybavovanie poistnej udalosti alebo vznik iných nákladov, ktoré by v prípade splnenia stanovených povinností nevznikli (súdne trovy, úroky a pod.), je poisťovňa oprávnená uplatniť postih v rozsahu sumy takto vzniknutých nákladov.

4. V prípade nepredloženia komerčného zápisu o škode s poškodeným, lekárskej správy, policajnej relácie alebo originálov dokladov o zaplatení požadovanej náhrady za spôsobenú škodu uvedených v článku V. bod 2 tejto Hlavy nevzniká právo na vyplatenie poistného plnenia.

5. V prípade nedodržania povinnosti uvedených v článku V. bod 2 tejto Hlavy, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť:

a. 10% za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti b. 50% za súčasné nedodržanie troch a viac povinností 6. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v článku 5. bode 1 tejto Hlavy, poisťovňa je

oprávnená poistné plnenie primerane znížiť o 25% z poistného plnenia.

Hlava IV. 

ÚRAZOVÉ POISTENIE

Článok I.

PREDMET A ROZSAH POISTENIA

Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí pri ceste a pobyte v zahraničí. Ak dôjde k úrazu, poisťovňa poskytne poistné plnenie v rozsahu týchto poistných podmienok a v rozsahu poistnej zmluvy:

a) trvalé následky úrazu b) smrť následkom úrazu.

Článok II.

VÝLUKY Z POISTENIA

Poisťovňa neposkytne poistné plnenie:

a) neoprávneným vedením motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku, vedením motorového vozidla alebo iného dopravného prostriedku bez príslušného oprávnenia, alebo pod vplyvom alkoholu, drog, liekov (spôsobilých negatívne vplývať na schopnosť vodiča viesť motorové vozidlo) alebo návykových látok

b) za vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, za vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových vačkov

c) za infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením a za choroby z povolania

d) za následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu

e) ak k úrazu poisteného došlo v súvislosti s jeho úmyselným konaním, pre ktoré bol uznaný súdom za vinného pre trestný čin

f) ak k úrazu poisteného došlo v dôsledku duševnej poruchy, straty vedomia, opilosti alebo pod vplyvom návykových a toxických látok, ako aj epilepsiou, infarktom, mozgovou príhodou alebo inými kŕčovitými záchvatmi

g) za úrazy alebo smrť poisteného, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli v súvislosti s vojnou (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vyhlásená), inváziou, akciami zahraničných nepriateľov, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou, povstaním, vojenskou alebo uchvatiteľskou mocou, konfiškáciou, znárodnením, zabavením alebo zničením či poškodením majetku vládou, štátnymi alebo miestnymi úradmi, alebo na základe ich nariadení, sabotážou a štrajkami či nepokojmi, účasťou na nepokojoch, povstaniach, štrajkoch, terorizmom

h) za úrazy alebo smrť poisteného vzniknuté pri vykonávaní zimných športov, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené poistné

i) za úrazy alebo smrť poisteného vzniknuté pri vykonávaní profesionálnej i amatérskej športovej činnosti, pri súťažiach, ako aj pri príprave na ne, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené poistné

j) za úrazy alebo smrť poisteného vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov, najmä motorového športu, speleológie, horolezectva, potápania (hlbšie ako 40m), športového lietania, zoskoku a letu s padákom, paraglidingu, letu na rogalách, bungee jumpingu, alpinizmu, bojových športov, skokov na lyžiach, skialpinizmu, jazdy na vodnom skútri, raftingu, jachtingu, športovej streľbe, turistiky vykonávanej po ľadovcoch a pri turistike vykonávanej po značených aj neznačených cestách, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, rebríky), jazdy na športových boboch, športových saniach, ak v zmluve nebolo dohodnuté inak a následne zaplatené zvýšené poistné

k) za úrazy vzniknuté vplyvom radiačného, elektromagnetického žiarenia, ultrazvuku

Článok III.

POISTNÁ SUMA

Poistná suma je suma uvedená v poistnej zmluve ako horná hranica, do výšky ktorej je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie pre jednu poistnú udalosť počas trvania poistenia v prípade:

a) smrti následkom úrazu 3 319,39 EUR

b) trvalých následkov úrazu. 6 638,78 EUR

Článok IV.

POISTNÁ UDALOSŤ

Poistnou udalosťou je úraz, ktorý utrpí poistená osoba počas trvania poistenia a na základe ktorého podľa týchto poistných podmienok vzniká právo na poistné plnenie.

Článok V.

DEFINÍCIA ÚRAZU

1. Za úraz sa považuje neočakávané a náhle dočasné pôsobenie vonkajších síl resp. vonkajších vplyvov alebo vlastnej telesnej sily, neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov, imunotoxických látok), ktoré spôsobilo poistenému nedobrovoľné telesné poškodenie alebo smrť. 2. Za úraz sa ďalej považuje:

a) telesné zranenie alebo smrť v dôsledku popálenia, zásahu bleskom alebo elektrickým prúdom

b) roztrhnutie alebo vytrhnutie väziva (avšak nie vnútorných orgánov a ciev) v dôsledku náhleho neobvyklého napätia vlastnej telesnej sily, prípadne mechanického vplyvu

c) vdýchnutie plynu alebo pár, otrava alebo rozleptanie v dôsledku požitia otravných alebo leptavých látok vtedy, ak k tomuto pôsobeniu nedochádzalo pozvoľna

d) utopenie.

3. Za úraz sa nepovažuje:

a) choroba každého druhu, najmä choroby z povolania

b) psychické poruchy

c) krvácanie z vnútorných orgánov a do mozgu

d) infarkt

e) poškodenie zdravia v dôsledku vplyvu žiarenia každého druhu

f) telesné zranenie v dôsledku vplyvu svetla, tepla, alebo poveternostných vplyvov s výnimkou, ak bol poistený vystavený týmto vplyvom alebo pôsobeniam pri úraze alebo lekárskom ošetrení po úraze

g) samovražda alebo pokus o ňu h) úmyselné sebapoškodenie.

Článok VI.

POVINNOSTI POISTENÉHO

Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na poistné plnenie je povinný:

a) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nezanedbať povinnosť urobiť opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva

b) po úraze bez zbytočného odkladu vyhľadať lekársku pomoc a liečiť sa podľa pokynov lekára

c) poisťovni najneskôr do 30 dní po návrate do SR, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 30 dní od návratu na miesto trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti, písomne oznámiť poistnú udalosť poisťovni pre potreby likvidácie a na žiadosť poisťovne predložiť všetky ďalšie doklady potrebné pre stanovenie rozsahu poistného plnenia

d) na žiadosť poisťovne a na jej náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého poisťovňa sama určí a oznámiť poisťovni všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu poistného plnenia

e) ak okolnosti, za ktorých došlo k úrazu, vyšetrovala polícia, predložiť potvrdenie polície.

.

Článok VII.

POISTNÉ PLNENIE V PRÍPADE TRVALÝCH NÁSLEDKOV

1. Ak úraz, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia, zanechá poistenému trvalé následky, je poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkým percentám zodpovedá ohodnotenie telesného poškodenia podľa tabuľky B v „Zásadách a tabuľkách pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení“ poisťovne platných v čase vzniku úrazu.

2. Ak úraz spôsobil poškodenému niekoľko následkov na viacerých orgánoch, hodnotia sa celkové trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé telesné poškodenia. Ak sa jednotlivé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom uvedeným v oceňovacej tabuľke pre anatomickú alebo funkčnú stratu, maximálne však do výšky 100 %. Súčet plnení za jednotlivé telesné poškodenia však nesmie byť vyšší ako dojednaná poistná suma.

3. Poisťovňa je povinná plniť za trvalé následky úrazu po ustálení ich rozsahu (podľa medicínskych poznatkov rok po úraze). Ak sa následky po úraze neustália do 3 rokov odo dňa úrazu, hodnotí sa ich rozsah ku koncu tejto lehoty.

4. Poistné plnenie je možné poskytnúť skôr ako po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu len v prípade, ak druh, rozsah a následky sú z lekárskeho hľadiska jednoznačne určené (ich stav je nemenný).

5. Ak poistený zomrie:

a) na následky úrazu do 1 roka odo dňa úrazu, nárok na výplatu poistného plnenia za trvalé následky úrazu nevzniká,

b) pred výplatou plnenia za trvalé následky, nie však na následky tohto úrazu, vyplatí poisťovňa jeho dedičom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu následkov úrazu poisteného v čase jeho smrti, najviac však sumu zodpovedajúcu poistnej sume.

6. Ak sa trvalé následky týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli pred úrazom už poškodené v dôsledku predchádzajúceho úrazu alebo choroby, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.

Článok VIII.

POISTNÉ PLNENIE V PRÍPADE SMRTI POISTENÉHO NÁSLEDKOM ÚRAZU

 

1. Ak poistený na následky úrazu zomrie do jedného roka odo dňa úrazu, vyplatí poisťovňa poistnú sumu za smrť spôsobenú úrazom oprávneným osobám.

2. Ak poistený na následky úrazu zomrie a poisťovňa už poskytla odškodnenie za trvalé následky, je povinná vyplatiť oprávneným osobám len prípadný rozdiel medzi poistnou sumou pre prípad smrti následkom úrazu a vyplatenou sumou.

Článok IX.

ZNÍŽENIE POISTNÉHO PLNENIA

1. V prípade nepredloženia lekárskej správy, policajnej relácie alebo v článku VI. tejto Hlavy nevzniká právo na vyplatenie poistného plnenia.

2. V prípade nedodržania povinnosti uvedených v článku VI. tejto Hlavy, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť:

a) 10% za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti,

b) 50% za súčasné nedodržanie troch a viac povinností. 3. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v článku VI. písmeno

c) tejto Hlavy, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť o 25% z poistného plnenia.

Hlava V. POISTENIE BATOŽINY A VECÍ OSOBNEJ POTREBY

Článok I.

PREDMET POISTENIA

1. Predmetom poistenia je batožina a veci osobnej potreby, určené pre cesty a pobyt poisteného v zahraničí. Predmetom poistenia nie sú: a) výrobky z drahých kovov, kameňov a perál, klenoty,

b) predmety umeleckej hodnoty,

c) motorové vozidlá, lode, člny, lietadlá, rogalá, surfy a ich príslušenstvo,

d) peniaze, šeky, vkladné knižky, kreditné karty, ceniny.

Článok II.

ROZSAH POISTENIA

Poisťovňa poskytuje náhradu za poškodenie, zničenie, stratu , krádež alebo lúpež poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti definovanej v článku IV. tejto Hlavy.

Článok III.

VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

1. Výška poistného krytia je max. 165,97 EUR za jednu vec max. 663,88 EUR za všetky veci z jednej poistnej udalosti.

2. Poistené veci nie sú poistením kryté, ak sú ponechané v interiéri motorových vozidiel, v lodiach a v iných dopravných prostriedkoch. 

3. Pripoistené predmety, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 165,97 EUR nie sú poistením kryté, ak sú ponechané v motorových vozidlách, vlakoch, lodiach a v iných dopravných prostriedkoch bez dozoru resp. bez náležitého dohľadu.

Článok IV.

POISTNÁ UDALOSŤ

1. Poistnou udalosťou sa rozumie:

a) poškodenie alebo zničenie poistenej veci:

- požiarom, výbuchom, bleskom, víchricou, zemetrasením, povodňou, záplavou, krupobitím, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k takémuto zrúteniu alebo zosuvu nedošlo priemyselnou alebo stavebnou činnosťou, - vodou z vodovodných zariadení,

b) poškodenie alebo zničenie poistenej veci:

- v čase, keď bola poisteným zverená na potvrdenie dopravcovi na prepravu, alebo podľa

pokynov prepravcu uložená v spoločnom batožinovom priestore, - v čase, keď bola na potvrdenie daná do úschovy do zariadenia na to určeného, - ak bol poistený zbavený možnosti veci opatrovať, napr. v dôsledku závažného zranenia pri dopravnej nehode,

c) krádež poistenej veci spôsobom, pri ktorom páchateľ prekonal prekážky brániace jej odcudzeniu, a to:

- počas prepravy, - v čase, keď bola uložená na mieste na to určenom alebo na mieste, kam sa zvyčajne odkladá v zariadení, v ktorom je poistený ubytovaný,

d) lúpež poistenej veci, ak ju mal poistený v čase poistnej udalosti na sebe, pri sebe alebo u seba

e) krádež poistených vecí z oddeleného, uzavretého a uzamknutého batožinového priestoru motorového vozidla:

- počas prerušenia cesty, ktoré bolo zapríčinené lekárskym ošetrením poisteného alebo jeho spolujazdca

- keď bolo motorové vozidlo zaparkované v riadne zamknutej garáži (nie vo verejných garážach).

Článok V.

VÝLUKY Z POISTENIA

Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie, zničenie, krádež, lúpež alebo stratu poistenej veci, ak to bolo spôsobené:

a) úmyselným konaním poisteného, jeho manžela, manželky, priameho príbuzného alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti,

b) v dôsledku vady alebo poškodenia, ktoré mala poistená vec v čase uzatvorenia poistnej zmluvy,

c) počas safari, horolezeckých výstupov a výprav,

d) v čase, keď bol poistený už ubytovaný, a napriek tomu si nechal batožinu v dopravnom prostriedku.

e) vadou materiálu, opotrebovaním a nevhodným balením,

f) v súvislosti s vojnou (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vyhlásená), inváziou, akciami zahraničných nepriateľov, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou, povstaním, vojenskou alebo uchvatiteľskou mocou, konfiškáciou, znárodnením, zabavením alebo zničením či poškodením majetku vládou, štátnymi alebo miestnymi úradmi, alebo na základe ich nariadení, sabotážou a štrajkami či nepokojmi, účasťou na nepokojoch, povstaniach, štrajkoch, terorizmom

g) pôsobením rádioaktívneho žiarenia.

Článok VI.

POVINNOSTI POISTENÉHO

1. Oznámiť bez zbytočného odkladu od vzniku poistnej udalosti orgánom polície príslušného štátu poistnú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu alebo pokusu oň, ak vzniknutá škoda je väčšia ako 33,19 EUR .

2. Oznámiť bez zbytočného odkladu poistnú udalosť, ktorá nastala v ubytovacom zariadení alebo na stráženom parkovisku vlastníkovi, prípadne správcovi tohto zariadenia a vyžiadať si potvrdenie o oznámení.

3. V prípade poistnej udalosti, ktorá nastala počas prepravy, oznámiť to dopravcovi bez zbytočného odkladu a vyžiadať si potvrdenie o oznámení.

4. Poistený je povinný najneskôr do 30 dní po návrate do SR, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 30 od návratu na miesto trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti, písomne oznámiť poistnú udalosť poisťovni pre potreby likvidácie.

5. Ak po oznámení poistnej udalosti alebo po výplate poistného plnenia zistí, že sa našla stratená alebo ukradnutá vec, ktorej sa poistná udalosť týka, je povinný oznámiť to poisťovni bez zbytočného odkladu, od momentu nájdenia stratenej alebo ukradnutej veci.

6. Vrátiť poisťovni poistné plnenie po odpočítaní primeraných nákladov na opravu nájdenej veci, ak boli potrebné na odstránenie poškodení, ktoré vznikli v čase, keď bol zbavený možnosti s vecou zaobchádzať, najmenej však to, čo by dostal pri predaji poškodenej veci.

7. Dbať podľa svojich možností na to, aby poistná udalosť nenastala, neporušovať predpisy a povinnosti smerujúce k odvráteniu poistnej udalosti alebo zmenšeniu nebezpečenstva jej vzniku.

8. Ak nastala udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, bezodkladne oznámiť poisťovni príčiny a okolnosti jej vzniku a urobiť podľa možnosti nutné a účelné opatrenia, aby sa škoda nezväčšila.

9. Dať poisťovni všetky vysvetlenia, spolupracovať pri zisťovaní príčin a rozsahu poistnej udalosti a predložiť poisťovni všetky požadované písomnosti potrebné na jej likvidáciu bez zbytočného odkladu .

10. V prípade poistnej udalosti pripoistených vecí technického charakteru (napr. drahších ako 165,97 EUR ) je nutné predložiť poisťovni doklad o ich vývoze a dovoze potvrdený colnicou.

11. Zdokumentovať prekonanie prekážky chrániacu vec pred krádežou resp. poškodenie prekážky.

12. Vykonať všetky opatrenia, aby právo na náhradu škody spôsobené poistnou udalosťou mohla poisťovňa uplatniť voči zodpovednej osobe.

13. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v bodoch 1 – 12, alebo ak následkom požitia alkoholu alebo návykových látok prispel k vzniku poistnej udalosti alebo zväčšeniu jej následkov, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.

Článok VII.

POISTNÉ PLNENIE

1. Pri poškodení, zničení, straty alebo odcudzení poistených vecí poisťovňa poskytne plnenie v časových cenách a v zmysle nasledovných zmluvných dojednaní:

2. Maximálna výška náhrady škody za 1 poškodenú, zničenú, stratenú alebo odcudzenú poistenú vec je 165,97 EUR a za jednu poistnú udalosť max. 663,88 EUR.

3. V prípade pripoistenej veci (5 % z nadobúdacej ceny) až do výšky poistnej sumy. Ak v prípade poistnej udalosti poistený nepredloží originály nadobúdacích dokladov (faktúra, pokladničný blok), poisťovňa nie je povinná za tieto poistené veci plniť.

4. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty osobných dokladov resp. cestovných dokladov nevyhnutných pre zahraničnú cestu poisteného (cestovné doklady, vodičské oprávnenia, letenky, cestovné lístky), poisťovňa uhradí na základe predložených účtov náklady na zaobstaranie nutných náhradných dokladov v zahraničí do výšky maximálne 331,94 EUR. Tieto sa započítajú do celkovej výšky poistnej sumy.

5. Ak poistená vec bola poškodená tak, že nie je možné ju opravou uviesť do predošlého stavu, ak bola zničená, stratená alebo odcudzená, poisťovňa vyplatí sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom, ktoré treba vynaložiť na obstaranie veci rovnakého druhu a kvality, zníženú o časť zodpovedajúcu stupňu opotrebovania alebo inému znehodnoteniu veci z doby pred poistnou udalosťou a ďalej zníženú o cenu použiteľných zvyškov zničenej veci.

6. Právo na poistné plnenie nevzniká tiež, ak poistená vec bola stratená v čase, keď ju poistený nechal bez dozoru resp. bez náležitého dohľadu.

7. Právo na poistné plnenie nevznikne, ak bola poistená vec odcudzená z prívesu zaparkovaného mimo stráženého priestoru. 7. V prípade nepredloženia potvrdenia leteckej spoločnosti o poškodení, o nedodaní batožiny, krádeži batožiny, policajnej relácie alebo originálov dokladov o kúpe vecí osobnej potreby uvedených v článku VI. tejto Hlavy nevzniká právo na vyplatenie poistného plnenia.

8. V prípade nedodržania povinnosti uvedených v článku VI. tejto Hlavy, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť:

a) 10% za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti

b) 50% za súčasné nedodržanie troch a viac povinností

9. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v článku VI. bode 4 tejto Hlavy, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť o 25% z poistného plnenia.

Hlava VI. POISTENIE NESKORÉHO DODANIA BATOŽINY LETECKOU SPOLOČNOSŤOU

Článok I.

PREDMET POISTENIA

Predmetom poistenia je batožina poisteného, ktorá bola prevzatá leteckou spoločnosťou na prepravu pri ceste do zahraničia a nebola doručená do 12 hodín od príletu poisteného na miesto určenia uvedeného v prísušnej letenke.

Článok II.

ROZSAH POISTENIA

Poisťovňa poskytne náhradu škody poistenému len pri ceste do zahraničia a to za kúpu nevyhnutných vecí (nevyhnutné odevy a toaletné potreby) za podmienok definovaných v článku VI. tejto Hlavy.

Článok III.

POISTNÉ KRYTIE

1. Max suma poistného krytia v prípade neskorého dodania poistenej batožiny od príletu na miesto určenia uvedeného v príslušnej letenke :

a) o 12 – 24 hodín: do 82,98 EUR, ak sú poisteným dodané doklady o vynaložených nevyhnutných nákladoch

b) nad 24 hodín: do 165,97 EUR, ak sú poisteným dodané doklady o vynaložených nevyhnutných nákladoch

2. Výplata poistného plnenia nezávisí od počtu batožín a od počtu osôb, ktoré mali v nedodanej batožine uložené veci osobnej potreby.

Článok IV.

POISTNÁ UDALOSŤ

Poistnou udalosťou sa rozumie nedodanie poistenej batožiny poisteného leteckou spoločnosťou pri ceste do zahraničia minimálne 12 hodín od času, kedy ju mala letecká spločnosť podľa svojich prepravných podmienok poistenému vydať (doba príletu). Čas omeškania sa vypočíta od času príchodu uvedeného v letovom poriadku.

Článok V.

VÝLUKY Z POISTENIA

Poisťovňa nie je povinná plniť, ak:

1. zdržanie batožiny bolo kratšie ako 12 hodín.

2. batožina nebola vydaná z dôvodu zabavenia colnicou alebo iným orgánom verejnej správy.

3. poistený nedodrží niektoré z ustanovení článku VI. tejto Hlavy.

Článok VI.

POVINNOSTI POISTENÉHO

1. Predložiť originál letenky a zápisnice od leteckej spoločnosti o prevzatí poistenej batožiny s uvedením presného času a dátumu.

2. Potvrdenie o odovzdaní poistenej batožiny leteckou spoločnosťou poistenému.

3. Originály dokladov o nevyhunutne vynaložených nákladoch

4. Poisťovňa vyplatí plnenie poistenému len v tom prípade, ak predloží všetky horeuvedené doklady alebo dokumenty vystavené na jeho meno a priezvisko, ktoré potvrdzujú jednoznačne oneskorené prevzatie poistenej batožiny.

5. Oznámiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu od jej vzniku. 

6. Poistený je povinný najneskôr do 30 dní po návrate do SR, v prípade cudzieho štátneho príslušníka 30 od návratu na miesto trvalého pobytu resp. štátnej príslušnosti, písomne oznámiť poistnú udalosť poisťovni pre potreby likvidácie.

Článok VII.

POISTNÉ PLNENIE

1. V prípade nepredloženia potvrdenia leteckej spoločnosti o nedodaní batožiny alebo originálov dokladov o nevyhunutne vynaložených nákladoch uvedených v článku VI. tejto Hlavy nevzniká právo na vyplatenie poistného plnenia.

2. V prípade nedodržania povinnosti uvedených v článku VI. tejto Hlavy, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť:

a) 10% za porušenie akejkoľvek jednej povinnosti

b) 50% za súčasné nedodržanie troch a viac povinností

3. V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v článku VI. bode 6 tejto Hlavy, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť o 25% z poistného plnenia.

Hlava VII. SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok I.

ZÁNIK POISTENIA

1. Ak zanikne poistenie pred začiatkom plynutia poistnej doby a poistné bolo zaplatené, poisťovňa vráti poistné.

2. Ak zanikne poistenie pred koncom poistnej doby, potom môže poisťovňa v odôvodnených prípadoch vrátiť nespotrebované poistné, len ak ide o poistné za 7 a viac dní a za podmienky, že nenastala poistná udalosť.

3. Poplatok za spracovanie je 3 % z vrátenej sumy, minimálne však 3,32 EUR.

Článok II.

POSTÚPENIE PRÁV

Poisťovňa vstupuje do práv a konaní poistených osôb proti zodpovedným tretím osobám až do výšky súm vyplatených na základe ustanovení poistnej zmluvy.

Článok III.

PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU A POUŽITEĽNÉ PRÁVO

Každý spor, ktorý vznikne z použitia a účinnosti poistnej zmluvy, podlieha príslušným súdom na území SR. Pre riešenie sporov sa aplikuje platné právo na území SR.