Exotika
Taliansko
Reklamačný poriadok

NÁMESTIE SV. EGÍDIA 37, 058 01 POPRAD, SLOVAKIA TEL.: 0042152 - 7725425, TEL/FAX: 0042152 - 7725125 MOBIL: 00421 905 300 400, 00421 910 905 905

e-mail: info@travel-transit.sk, www.travel-transit.sk

REKLAMAČNÝ PORIADOK (uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady)

Pre zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nekvalitných služieb poskytovaných alebo sprostredkovaných CK Travel-transit s.r.o. vydávam tento

R E K L A M A Č N Ý P O R I A D O K

I. PRÁVO KUPUJÚCEHO (KLIENTA) NA REKLAMÁCIU

Ak zistí klient, na objednávku ktorého bola služba poskytnutá, že služba bola poskytnutá nekvalitne, má právo túto nekvalitnú službu bezodkladne reklamovať. Každý sprievodca alebo delegát Travel-Tranit.sk je povinný reklamáciu prijať a podľa možnosti ju vybaviť ihneď. Ak nie je takéto vybavenie možné, sprievodca alebo delegát spíše o reklamácii zápis a postúpi ju na vybavenie majiteľovi Travel-Tranit.sk, ktorý reklamáciu vybaví spravidla v lehote do 30 dní. V prípade, že vybavenie reklamácie je závislé na spolupôsobení klienta alebo iného dodávateľa služieb (ubytovacích, stravovacích, dopravných a pod.), oznámi túto skutočnosť klientovi s lehotou, kedy bude reklamácia vybavená.

II. MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu uplatňuje klient na mieste u delegáta alebo sprievodcu Travel-Tranit.sk. V prípade reklamácie po poskytnutí objednaných služieb, môže klient reklamovať poskytnuté služby u predajcu alebo v prevádzkárni, v ktorej si služby zakúpil, prípadne priamo u majiteľa Travel-Tranit.sk. Kúpu preukazuje príslušným dokladom alebo iným preukázateľným spôsobom.

III. EVIDENCIA REKLAMÁCIE

Sprievodcovia, delegáti Travel-Tranit.sk, vedúci prevádzkární a predajcovia sú pri prijímaní reklamácií povinní klienta informovať o platných normách a predpisoch pre poskytovanie reklamovaných služieb v mieste ich poskytnutia. Keď nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, alebo keď prijímací sprievodca, delegát alebo pracovník nepovažuje reklamáciu za odôvodnenú, je povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname o reklamácii presne uvedie druh reklamovanej služby a čas kedy bola poskytnutá. V zázname tiež uvedie dôvod, pre ktorý považuje klient poskytnutú službu za nekvalitnú, ako aj požiadavku ako má byť reklamácia vybavená. Kópiu záznamu o reklamácii obdrží vždy klient.

NÁMESTIE SV. EGÍDIA 37, 058 01 POPRAD, SLOVAKIA TEL.: 0042152 - 7725425, TEL/FAX: 0042152 - 7725125 MOBIL: 00421 905 300 400, 00421 910 905 905 e-mail: info@travel-transit.sk, www.travel-transit.sk

IV. POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

Ak zistí pracovník splnomocnený prijímať reklamácie, že uplatňovaná reklamácia je dôvodná, vybaví ju sám tak, že vyhovie požiadavke v plnom rozsahu. V prípade, že si klient uplatňuje nárok na zľavu, postúpi tento priamo majiteľovi CK na vybavenie. Ak pracovník, ktorý reklamáciu prijíma túto nepokladá za dôvodnú alebo len čiastočne dôvodnú, postúpi je bezodkladne k vybaveniu majiteľovi CK.

V. SPOLUPÔSOBENIE KLIENTA

Klient je povinný sa osobne zúčastniť na vybavovaní reklamácie, najmä je povinný poskytovať pravdivé a hodnoverné informácie týkajúce sa reklamovanej služby. Ak sa reklamácia týka poskytovania ubytovacích služieb je klient povinný umožniť pracovníkovi poverenému vybavovaním reklamácie prístup do prenajatých priestorov. Nedostatok spolupôsobenia môže mať za následok neuznanie reklamácie.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

V Poprade, dňa 01.01.2016

Ing. František Kornaj v.r.

konateľ spoločnosti